(Programmet er ikke endelig. Det vil komme oppdateringer i tiden fremover.)

Temadagen starter kl. 09 og varer til kl. 15:30

Data foran dato
Atferdsanalysens plass i skolen

Dag Gladmann Sørheim

En del barn henger ikke alltid så godt med på skolen, og noen av disse fullfører ikke videregående opplæring. Kan det skyldes mangel på mestringsopplevelser tidligere i skoleløpet? Kan det skyldes at elevene mangler ferdigheter? Hvordan vet man at en elev har nådd et mål eller ikke? Hva kan gjøres for å sikre læring? Hvordan defineres læring i et atferdsanalytisk perspektiv?

«Data foran dato» bør være et sentralt prinsipp i norsk skole. Det henviser til at man helst bør går videre med pensum dersom data viser at foregående mål er nådd, og at læreren ikke går videre bare på grunn av hvilken dato som står i kalenderen.

Hva er læring? Og hvordan vet man at læring har forekommet? Hvordan kan en avgjøre hvorvidt en ferdighet er mestret eller ikke.

Etablering av matematikkferdigheter hos gutt på 4. trinn med alvorlige atferdsproblemer
Lisa Sannerud Høisæt og Amalie Rynning  Seip, Veiledere, Ecura Veiledning og Habilitering

Presentasjonen vil ta for seg flytbasert opplæring i addisjon, via den digitale ressursen XtraMath, hos en gutt på 4. trinn. Det blir gitt en kort innføring i XtraMath. Presentasjonen vil gjøre rede for forebyggende tiltak for å muliggjøre arbeid med skolefaglige oppgaver hos gutten, og resultater av den flytbaserte opplæringen

Discrete Trial Teaching
Brittany Disanti, OsloMet - storbyuniversitetet

Grounded in the principles of applied behavior analysis, discrete trial training is an evidence based approach used to teach a wide variety of skills across systematic and simplified teaching trials (Lovaas, 2003; Smith, 2001). With more than 40 years of support for its effectiveness both across research and practice, discrete trial teaching has traditionally been used within behavioral treatment programs to teach children with an autism diagnosis. The current presentation will include a review of components, which are embedded within one discrete trial (antecedent, behavior and consequence). Additional analysis will be given to variables which can influence a learners success towards acquisition (i.e., error correction, error patterns, errorless learning, stimulus presentation). Although these components should always be considered within an individualized treatment program, intricacies and idiosyncrasies present challenges for practitioners in the applied setting.

Hva er interteaching og hvor godt dokumentert er metoden?
Hanna Steinunn Steingrimsdottir, OsloMet - storbyuniversitetet

Nærmere beskrivelse kommer

 

From Keller and PSI to digital teaching
Kalliu Carvalho Couto, OsloMet - storbyuniversitetet

Nærmere beskrivelse kommer

Ekvivalens
Hanne Augland

Nærmere beskrivelse kommer

 

Analyse av autoklitisk verbal atferd på digitale undervisningsflater
Tore Vignes, Vid vitenskapelige høgskole

Digital kommunikasjon i form av overføring av lyd og bilde er ikke noe nytt, men som følge av corona-pandemien har denne formen for kommunikasjon blitt allemannseie – nærmest over natten. Private samtaler, møter, veiledning, årsmøter, religiøse samlinger, rettsaker, undervisning og mye mer foregår nå i stor grad på digitale plattformer som Skype, Teams eller Zoom. Det er lett å se at smittevernfaglig er dette en meget god løsning, men er det en bra løsning for menneskelig samhandling og kommunikasjon? Jeg skal forsøke å belyse dette ut fra Skinners verbale operanter, med et spesielt fokus på analyse av autoklitisk verbal atferd på digitale flater.

Pivotal Response Treatment (PRT)
Marcus Hansen, Senter for tidlig intervensjon

Nærmere beskrivelse kommer

 

Personalopplæring
Hvordan få alle med på laget?
Guro Granerud Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF

Motivasjon av personalet, engasjere, få alle med på laget, sikre kvalitet på opplæring/tjenester som blir gitt, etablere et eierforhold, sikre trygghet i utførelse av arbeidsoppgaver, øke kompetanse, etablere gode holdninger og ansvarsfølelse er alle gode intensjoner for personalopplæringen, men hvordan gjør vi det egentlig i praksis?

Veiledning og opplæring av personalet kan være en krevende jobb og kompetanse innenfor personalopplæring og veiledning er like nødvendig som annen faglig kompetanse innenfor de enkelte fagfelt. Innlegget vil presentere konkrete verktøy for å øke sannsynligheten for en vellykket personalopplæring og gjennomføring av tiltak/opplæring i alle arenaer hvor vi jobber med mennesker. Innlegget vil ha et fokus på veiledningsprosesser som inkluderer personalet utover å være en passiv mottaker av informasjon fra en formidler; veiledning gjennom samhandling mellom veileder og personalet for å sikre forståelse for hva, hvorfor og hvordan vi gjør det vi gjør.

PAX Good Behavior Game
Gustav Nilsson

Nærmere beskrivelse kommer